Java SE Runtime Environment (JRE) 是 Java 應用程式及使用瀏覽器瀏覽一些網站時所必須安裝的外掛程式,如要瀏覽以 Java 語言撰寫的網頁 (如網路銀行) 或程式,用戶端就必須安裝這一軟體才能順利瀏覽及執行該網頁所提供的功能。

Java SE Runtime Environment (JRE) 包含 Java 虛擬機器、runtime 類別程式庫及執行以 Java 語言撰寫的程式所需的 Java 應用程式啟動器,但不含編譯器或除錯器等程式開發工具。Java SE Runtime Environment (JRE) 支援所有平台的瀏覽器。

Java SE Runtime Environment (JRE) 6 Update 19 官方網站下載頁面

Java SE Runtime Environment (JRE) 6 Update 19 檔案下載 (15.5MB) (多國語言版)

 

    全站熱搜

    jianmin2 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()